thumbnail (6)

Hình trái: Cuộc vận động tại Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Từ trái: Trưởng Ban Tổ chức Đặng Hiếu Sinh, một thiện nguyện viên, Triều Giang, LM. Phaolô Nguyễn Tất Hải, chị Phương, chị Nguyễn Thị Huệ, Thủ quỹ.

Both comments and trackbacks are currently closed.