Contact – Liên-lạc

  • Mọi liên với Nhóm Công-lý cho Nạn-nhân Formosa xin thư về jffvweb@gmail.com
  • Hoặc gởi đến địa chỉ bưu điện: JFFV P.O. Box 29534, Austin, TX 78755