About JFFV

Destruction of the environment is the destruction of human life. The Formosa Steel Corporation invested in building a factory in Vung Ang, Ha Tinh which dumped toxic waste along the coast of Central Vietnam. The pollution has killed hundreds of tons of fish and destroyed the marine environment resulting in hundreds of thousands of people losing their livelihoods, children having to drop out of school, many people falling ill and dozens of deaths.

Instead of paying adequate compensation to the victims, Formosa shook hands with the Vietnamese government in order to pay very little to nothing, and turned their back on the restoration of the contaminated sea. The Vietnamese government has repeatedly used violence to harass the victims who gather to protest for compensation for what was taken from them.

JUSTICE FOR FORMOSA’S VICTIMS (JFFV) has been formed to support victims of environmental disasters caused by Formosa Ha Tinh company in the Central provinces of Vietnam.

Our  Mission:

 • Requires appropriate compensation for the victims
 • Requires cleaning of contaminated seas
 • Spiritual support and facilities for domestic and foreign complaints.

Our Agenda:

 • Mobilize public opinion abroad and in the country to support the struggle
 • Advocate for Formosa lawsuit in the United States, and International courts
 • Mobilize finances to help litigation at home and abroad.

Θ ∞

Về Nhóm Công-lý cho Nạn-nhân Formosa

 

logo_formosa_22417_21

JFFV logo

Hủy diệt môi trường là hủy diệt sự sống của con người. Công ty Gang Thép Formosa đến Việt Nam đầu tư xây đựng nhà máy tại Vũng Áng, Hà Tĩnh đã xả chất độc hủy hoại môi trường biển khiến cá chết, hàng trăm ngàn người mất nguồn sống, con cái họ phải bỏ học, nhiều người bị bệnh tật và đã có hàng chục người tử thương.

Thay vì đền bù thỏa đáng cho người dân và khôi phục lại biển trở về nguyên trạng, Formosa lại cấu kết với chính phủ Việt Nam không đề bù hoặc đền bù nhỏ giọt, làm ngơ trước biển bị ô nhiễm, và còn thẳng tay đàn áp đến đổ máu những người dân đi khiếu kiện và biểu tình để đòi hỏi được đền bù những gì họ đã bị lấy mất.

Nhóm CÔNG LÝ CHO NẠN NHÂN FORMOSA được thành lập với mục đích Yểm trợ cho công cuộc tìm công lý cho nạn nhân của thảm họa môi trường do công ty Formosa gây nên.

Mục tiêu:

 • Đòi hỏi sự đền bù xứng đáng cho các nạn nhân
 • Đòi hỏi làm sạch các vùng biển bị ô nhiễm
 • Yểm trợ tinh thần và phương tiện cho những vụ khiếu kiện trong và ngoài Việt Nam.

Chương trình làm việc:

 • Vận động dư luận trong và ngoài Việt Nam để ủng hộ cho cuộc đấu tranh
 • Vận động cho việc khởi kiện công ty Formosa tại tòa án quốc tế hoặc Liên bang Hoa Kỳ
 • Vận động tài chánh để giúp việc khởi kiện trong và ngoài Việt Nam.

∞ Θ ∞