Liên lạc Nạn nhân

Nếu ông hay bà là nạn nhân Formosa, xin liên lạc với chúng tôi để giành lại công lý và được bồi thường thỏa đáng khi thắng kiện.

Mọi thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi hoàn toàn được giữ kín và chỉ dùng cho việc đòi hỏi công lý cho các nạn nhân.

Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng một trong ba cách dưới đây. (Xin xem Bản trả lời mẫu cho các câu hỏi.)

(1) Bằng thư bưu điện:

  • Quý vị có thể tải xuống Bản câu hỏi, trả lời và gởi đến chúng tôi bằng bưu điện, hoặc chụp lại để gởi bằng email.

(2) Bằng email:

  • Nếu không in được bản câu hỏi, quý vị có thể gởi câu trả lời đến email của JFFV jffvweb@gmail.com. (Xem câu hỏi trong mẫu đơn hoặc trong phần 3.)

(3) Hoặc trả lời trực tiếp các câu hỏi sau đây:

Nếu quý vị điền giúp cho nạn nhân, xin điển phần 3.1; nếu quý vị là nạn nhân, xin điển phần 3.2 Sau khi trả lời, xin bấm vào nút [Submit] để gởi đến JFFV.

3.1 Thông tin của người gởi (dùng phần này nếu điền giúp cho nạn nhân):

3.2 Thông tin nạn nhân (điền phần này nếu ô/b là nạn nhân):