image049

Thầy Thích Viên Ngộ trụ trì Khuông Việt Đạo Tràng tiếp đại diên Hùng sử Việt và Hội JFFV.

Both comments and trackbacks are currently closed.