VIETNAM_-_0516_-_Chiesa_e_pesci

Ô nhiễm biển do Formosa gây nên làm chết cá.

Both comments and trackbacks are currently closed.