dallas18_2

Bức Ảnh Đức Mẹ Maria do nhà Dòng Đồng Công Dallas tặng Christine Quỳnh và cô đã tặng Buổi Gây Quỹ đã được ông bà Trần Nguyên Hồng- Võ Ngọc Anh, Giám Đốc Cindi’s Restaurant & Bakery ủng hộ với giá $7,000. Từ trái: Christine Quỳnh, Nancy Bùi, LM NGuyễn Vân Sơn, Bà Võ Ngọc Anh, ông Trần Nguyên Hồng.

Both comments and trackbacks are currently closed.