image013

Một vài hình ảnh về buổi gây quỹ của JFFV tại Houston Một vài hình ảnh về buổi gây quỹ của JFFV tại Houston Một vài hình ảnh về buổi gây quỹ của JFFV tại Houston

Both comments and trackbacks are currently closed.