Buổi Gây Quỹ Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa_html_m6af4ac7d

Tặng plaque cho các ân nhân bảo trợ. Từ trái Tôn Nữ Châu Anh, chị Diệu Trang (Gia Đình Trưng Vương), chị Võ Mỹ Lệ (Montessori Learning Institute), Bs. Hồ Ngọc Trâm.

Both comments and trackbacks are currently closed.