Bài phát biểu của bà Nancy Bùi, phó Hội trưởng Hội JFFV tại buổi Khai mạc cuộc Triển Lãm Trực Tuyến tại Đài Loan của Liên minh các Tổ chức Tranh Đấu cho Môi Trường và Nhân Quyền ngày 20 tháng 3, 2021

Phát biểu của bà Nancy Bùi, phó Hội trưởng Hội JFFV tại buổi Khai mạc cuộc Triển Lãm Trực Tuyến tại Đài Loan của Liên minh các Tổ chức Tranh Đấu cho Môi Trường và Nhân Quyền ngày 20 tháng 3, 2021.