HỌP BÁO PHẢN ĐỐI 4 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐÀI LOAN CHO FORMOSA VAY 2.5 TỶ ĐÔ LA GÂY THÊM Ô NHIỄM CHO MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Họp báo

Biểu tình và họp báo phản đối bốn ngân hàng nhà nước Đài Loan cho Formosa vay 2.5 tỷ đô la gây thêm ô nhiễm cho miền Trung Việt Nam.