Thư TGM Nguyễn Thái Hợp gởi Tối Cao Pháp Viện Đài Loan

 Vinh City January 17, 2022

Honorable Chief of Justice

Taiwan’s Supreme Court,

Dear Chief of Justice,

The undersigned is Bishop Paul Nguyen Thai Hop, former Bishop of Vinh and Ha Tinh Dioces. As Bishop of Vinh I have accompanied the victims of environmental disasters caused by the Formosa Ha Tinh company since 2016, so I understand the losses, disadvantages, suffering, and injustice that they have endured for the last 6 years. Therefore, I was deeply saddened when I read the decision from the Supreme Court of Taiwan forcing the plaintiffs to accept the  previous ruling of the case.

May I repeat to the Chief Justice that this petition has been filed three times in the local court in Vietnam? The Vietnamese authorities not only did not accept the documents but also brutally suppressed the protesters who supported the lawsuit. The leaders of this lawsuit and those who supported it through articles on the Internet were accused of disruptive order or worse, plotting to overthrow the revolutionary government. Some have had to flee the country, others have been convicted or are awaiting trial. Therefore, in the current political conditions in Vietnam, the request of the Supreme Court of Taiwan will inevitably push the victims into political risk, suffering, and imprisonment. Surely, because of this notarization, they will be harassed, interrogated, and imprisoned by the local or central authority!

On behalf of the victims of the environmental disaster caused by Formosa Ha Tinh in Vietnam, I earnestly implore the Supreme Court to annul this “notarization of power of attorney”. Is it not the great mission of the Court to bring justice to unjust circumstances thus giving justice to victims? Should we subject these victims to more injustice, suffering, and imprisonment?

If the Supreme Court is determined not to annul this “notary” out of compassion for the innocent victims, I ask of The Court one favor. I would like to go to the Taiwan Embassy on behalf of the plaintiffs in Vietnam in order to get that power of attorney notarized even though some people may think this is a reckless act for a 77 year old person! However, in the meantime, we have no other solution. And if I am harassed or imprisoned, it is for the sake of the victims and the love of Christ that compels me.

I am looking forward to receiving a positive reply from the Supreme Court. While waiting for that positive reply, please accept from us our best wishes of peace and happiness for the New Year of the Tiger.

May God bless us as always!

Signature of

Bishop Paul Nguyen Thai Hop

Former Bishop of Vinh & Ha Tinh Dioces

_____________________________________________________________________________________________________________

Thành phố Vinh ngày 17, tháng 1, 2022

Kính gửi Ông Chánh án

Tòa án Tối cao của Đài Loan,

Kính thưa Ngài Chánh án,

Tôi ký tên dưới đây là Giám mục Paul Nguyễn Thái Hợp, nguyên Giám mục Vinh và Hà Tĩnh. Với tư cách là Giám mục gíao phận Vinh, tôi đã đồng hành với các nạn nhân của thảm họa môi trường do công ty  gây ra ngay từ năm 2016, cho nên tôi thấu hiểu những mất mát, thiệt thòi, nỗi khổ và nỗi oan khiên của họ đã kéo dài gần 6 năm qua. Chính vì vậy, tôi rất đau buồn khi đọc những điều kiện mà Tòa án Tối cao của Đài Loan đưa ra cho các nguyên đơn để được thụ lý hồ sơ.

Xin được phép nhắc lại với ngài Chánh án rằng hồ sơ khiếu kiện này đã nộp ba lần ở Tòa án địa phương tại Việt Nam. Nhà cầm quyền Việt Nam không những không thụ lý hồ sơ, mà còn đàn áp tàn bạo những người biểu tình ủng hộ vụ kiện. Những người đứng đầu vụ kiện này và cả những người ủng hộ vụ kiện này qua những bài viết trên mạng Internet đều bị kết tội phá rối trật tự hay tệ hơn nữa âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. Một số người đã phải bỏ nước ra đi, một số khác  đã bị kết án hay đang chờ ngày ra tòa. Chính vì vậy, trong điều kiện chính trị hiện nay tại Việt Nam, đòi hỏi của Tòa án Tối cao Đài Loan, vô hình trung, sẽ đẩy các nạn nhân vào những rủi ro, khổ đau và tù tội. Chắc chắn, vì cái công chứng này họ sẽ bị công an địa phương sách nhiễu, tra khảo, giam cầm, tù tội! 

Nhân danh các nạn nhân của thảm họa môi trường do công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra tại Việt Nam, tôi tha thiết khẩn cầu Tòa án Tối cao hủy bỏ “công chứng giấy ủy quyền” này. Phải chăng sứ vụ cao cả của Tòa án là đem lại công lý cho hoàn cảnh bất công và công bằng cho các nạn nhân? Chẳng lẽ lại bắt các nạn nhân phải chịu thêm oan khiên, khổ đau và tù tội, mà chúng ta đã thấy trước?

Nếu Tòa án Tối cao nhất quyết không hủy bỏ “cái công chứng này”, vì tình thương đối với các nạn nhân vô tội, xin ngài vui lòng cho tôi một đặc ân: Tôi xin thay mặt các nguyên đơn đến Đại sứ quán Đài Loan tại Việt Nam để lấy công chứng giấy ủy quyền đó. Có người cho rằng đây là một hành động liều lĩnh vì tôi năm nay đã 77 tuổi .Tuy nhiên, trong lúc này chúng tôi không còn giải pháp khác. Và nếu như tôi có bị sách nhiễu hay tù tội thì cũng vì quyền lợi của các nạn nhân và tình yêu của Đức Kitô thúc bách tôi thôi.

Rất mong nhận được câu trả lời tích cực của Tối cao Pháp viện. Trong khi chờ đợi thư trả lời tích cực đó, xin ngài Chánh án nhận nơi chúng tôi lời cầu chúc những gì tốt đẹp, an vui và hạnh phúc nhất cho Năm Mới Nhâm Dần, cũng như cho cả quãng đường tương lai

Xin ơn trên luôn phù trợ chúng ta.

Ký tên   

Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp

Nguyên Giám mục địa phận Vinh & Hà Tĩnh

Bản chụp thư TGM Nguyễn Thái Hợp
gởi Tối Cao Pháp Viện Đài Loan